สังคมสงบสุข และยุติธรรม สถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม

PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดรับชอบ และครอบคลุม ในทุกระดับ

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.a

16.b

แหล่งที่มา: www.undp.org

ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top