มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

Thailand Sustainable Food Systems

ระบบอาหารที่ยั่งยืน

ระบบอาหาร ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทุกช่วงเวลา และทุกกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การกระจาย การบริโภค และการกำจัดผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากภาคการเกษตร ภาคป่าไม้ หรือภาคประมง และรวมถึงบางส่วนของเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบอาหาร

อิ่ม..ดี... ทั้ง 5

 • actionTrackicon01
  อิ่ม..ดี... ถ้วนหน้า

  อิ่มบริบูรณ์ อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

 • actionTrackicon02
  อิ่ม..ดี... มีสุข

  ปรับวิถีการกินให้อิ่มแบบสุขภาพดี ยืนยาว

 • actionTrackicon03
  อิ่ม..ดี... รักษ์โลก

  ส่งเสริมการผลิตอาหารให้เพียงพอ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • actionTrackicon04
  อิ่ม..ดี... ทั่วถึง

  ส่งเสริมความเป็นอยู่และกระจายความเท่าเทียม

 • actionTrackicon05
  อิ่ม..ดี... ทุกเมื่อ

  ปรับตัวให้พร้อมกับทุกวิกฤต เพื่อรับมือต่อสิ่งต่าง ๆ

เรื่องราวและกิจกรรม

ชวนคิด...ชวนคุย

coming soon 01
coming soon 02
coming soon 03
coming soon 04

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

17SDG-TH-01
17SDG-TH-02
17SDG-TH-03
17SDG-TH-04
17SDG-TH-05
17SDG-TH-06
17SDG-TH-07
17SDG-TH-08
17SDG-TH-09
17SDG-TH-10
17SDG-TH-11
17SDG-TH-12
17SDG-TH-13
17SDG-TH-14
17SDG-TH-15
17SDG-TH-16
17SDG-TH-17
Scroll to Top