ระบบอาหารที่ยั่งยืน

ระบบอาหาร ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ทุกช่วงเวลา และทุกกิจกรรมที่เชื่อมโยงกันในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับการผลิต การรวบรวม การแปรรูป การกระจาย การบริโภค และการกำจัดผลิตภัณฑ์อาหารที่มาจากภาคการเกษตร ภาคป่าไม้ หรือภาคประมง และรวมถึงบางส่วนของเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบอาหาร

อิ่ม..ดี... ทั้ง 5

เรื่องราวและกิจกรรม

ชวนคิด...ชวนคุย

coming soon 01
coming soon 02
coming soon 03
coming soon 04

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

17SDG-TH-01
17SDG-TH-02
17SDG-TH-03
17SDG-TH-04
17SDG-TH-05
17SDG-TH-06
17SDG-TH-07
17SDG-TH-08
17SDG-TH-09
17SDG-TH-10
17SDG-TH-11
17SDG-TH-12
17SDG-TH-13
17SDG-TH-14
17SDG-TH-15
17SDG-TH-16
17SDG-TH-17
Scroll to Top