Story & Event

The story and activities

ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร?

เวทีหารือสาธารณะอิ่ม…ดี… มีสุข: “ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร?” “Should Thailand have a National Vegetable Policy?” 13 พฤษภาคม 2564 Share on facebook Share on twitter Share on email การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีโภชนาการที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ศูนย์พืชผักโลก (World Vegetable Center: WorldVeg) จัดเวทีหารือสาธารณะนี้ เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการเฉลิมฉลองปีผักและผลไม้สากล 2021 ทั้งยังเพื่อให้เข้าใจว่า ระบบอาหารของประเทศไทยเป็นอย่างไร โดยเลือกสินค้าผักเป็นกรณีศึกษา เพื่อหารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงนโยบายและแนวทางการดำเนินการที่สนับสนุนให้คนไทยได้บริโภคผักที่ดีต่อสุขภาพและมีโภชนาการที่ดี ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันและบูรณาการระหว่างการเกษตร อาหาร และสุขภาพของผู้คนและโลกใบนี้ ข้อมูลของศูนย์พืชผักโลก (World Vegetable Center: WVC) ระบุว่า องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) แนะนำให้คนที่มีอายุ …

ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร? Read More »

ความมั่นคงทางอาหาร

เวทีรับฟังความเห็นต่อระบบอาหารของประเทศไทย: “สานใจ สานพลังภาคี ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางอาหารและระบบอาหารที่ยั่งยืน” 2 เมษายน 2564 Share on facebook Share on twitter Share on email ตามที่สหประชาชาติได้จัดการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit 2021: UNFSS 2021) โดยจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจากทั่วโลก และการประชุมระดับผู้นำประเทศและนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งหารือและจัดทำนโยบาย แผนงานการปฏิรูประบบอาหารและการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดทำเป็นท่าทีประเทศไทย จึงได้มีการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารประเทศไทย. กล่าวเปิดโดย: นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบรรยายหัวข้อ ‘การประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก’ (UN Food Systems Summit 2021: UNFSS 2021 โดย  ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดย ผศ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ …

ความมั่นคงทางอาหาร Read More »

Scroll to Top