live@owlsministry.co

SDGs 08 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน 8.1 …. 8.2 …. 8.3 …. 8.4 …. 8.5 …. 8.a …. 8.b …. แหล่งที่มา: www.undp.org ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

SDGs 07 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

เข้าถึงพลังงานสะอาด AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY สร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่เข้าถึง เชื่อถือได้ และยั่งยืน 7.1 … 7.2 … 7.3 … 7.4 … 7.5 … 7.a … 7.b … แหล่งที่มา: www.undp.org ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

SDGs 06 CLEAN WATER AND SANITATION

การมีน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี CLEAN WATER AND SANITATION สร้างหลักประกันเรื่องการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัย และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน 6.1 …. 6.2 …. 6.3 …. 6.4 …. 6.5 …. 6.a …. 6.b …. แหล่งที่มา: www.undp.org ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

SDGs 05 GENDER EQUALITY

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ GENDER EQUALITY บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และส่งเสริมผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน 5.1 …. 5.2 …. 5.3 …. 5.4 …. 5.5 …. 5.a …. 5.b …. แหล่งที่มา: www.undp.org ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

SDGs 04 QUALITY EDUCATION

มีคุณภาพด้านการศึกษา QUALITY EDUCATION สร้างหลักประกันว่าทุกคนจะมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4.1 … 4.2 … 4.3 … 4.4 … 4.5 … 4.a … 4.b … แหล่งที่มา: www.undp.org ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

SDGs 03 GOOD HEALTH AND WELL BEING

มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี GOOD HEALTH AND WELL-BEING สร้างหลักประกันเรื่องสุขภาพ และส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย 3.1 … 3.2 … 3.3 … 3.4 … 3.5 … 3.6 … 3.7 … 3.8 … 3.9 … 3.a … 3.b … 3.c … 3.d … 3.e … แหล่งที่มา: www.undp.org ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

SDGs 02 ZERO HUNGER

ขจัดความหิวโหย ZERO HUNGER ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 2.1 ยุติความหิวโหยและสร้างหลักประกันให้ทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มที่ประสบปัญหาความยากจนและเปราะบาง ทั้งผู้ใหญ่และเด็กทารก เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย อุดมไปด้วยสารอาหาร และเพียงพอตลอดทั้งปี ภายในปี 2573 2.2 ยุติภาวะทุพโภชนาการทุกรูปแบบและแก้ไขปัญหาภาวะการขาดสารอาหารของหญิงวัยรุ่น หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร และผู้สูงอายุ ภายในปี 2573 รวมถึงบรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกันระหว่างประเทศว่าด้วยภาวะแคระแกร็นและผอมแห้งในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ภายในปี 2568 2.3 เพิ่มความสามารถในการผลิตทางการเกษตรและรายได้ของผู้ผลิตอาการรายเล็ก โดยเฉพาะผู้หญิง คนพื้นเมือง เกษตรกรแบบครอบครัว คนเลี้ยงปศุสัตว์ ชาวประมง ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า โดยรวมถึงการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรและปัจจัยนำเข้าในการผลิต ความรู้ บริการทางการเงิน ตลาด และโอกาสสำหรับการเพิ่มมูลค่าและการจ้างงานนอกพื้นที่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ อย่างปลอดภัยและเท่าเทียม ภายในปี 2573 2.4 สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนและดำเนินการตามแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันที่จะเพิ่มความสามารถในการผลิต ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะอากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดินและคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2573 2.5 …

SDGs 02 ZERO HUNGER Read More »

SDGs 01 NO POVERTY

ขจัดความยากจน NO POVERTY ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 1.1 ขจัดความยากจนทั้งหมด ซึ่ง ในปัจจุบัน วัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดำรงชีพรายวันต่ำกว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อวัน ภายในปี 2573 1.2 ลดสัดส่วนชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ประสบปัญหาความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2573 1.3 ดำเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบางภายในปี 2573 1.4 สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่กลุ่มที่ต้องประสบปัญหาความยากจนและเปราะบาง มีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) ภายในปี 2573 1.5 สร้างภูมิต้านทานให้กับกลุ่มที่ประสบปัญหาความยากจนและกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งลดและป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2573 1.a สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และเพื่อการดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ 1.b สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ …

SDGs 01 NO POVERTY Read More »

ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร?

เวทีหารือสาธารณะอิ่ม…ดี… มีสุข: “ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร?” “Should Thailand have a National Vegetable Policy?” 13 พฤษภาคม 2564 Share on facebook Share on twitter Share on email การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีโภชนาการที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบอาหารที่ยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ ศูนย์พืชผักโลก (World Vegetable Center: WorldVeg) จัดเวทีหารือสาธารณะนี้ เพื่อเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการเฉลิมฉลองปีผักและผลไม้สากล 2021 ทั้งยังเพื่อให้เข้าใจว่า ระบบอาหารของประเทศไทยเป็นอย่างไร โดยเลือกสินค้าผักเป็นกรณีศึกษา เพื่อหารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องถึงนโยบายและแนวทางการดำเนินการที่สนับสนุนให้คนไทยได้บริโภคผักที่ดีต่อสุขภาพและมีโภชนาการที่ดี ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันและบูรณาการระหว่างการเกษตร อาหาร และสุขภาพของผู้คนและโลกใบนี้ ข้อมูลของศูนย์พืชผักโลก (World Vegetable Center: WVC) ระบุว่า องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) แนะนำให้คนที่มีอายุ …

ผักจะเป็นวาระแห่งชาติได้อย่างไร? Read More »

ความมั่นคงทางอาหาร

เวทีรับฟังความเห็นต่อระบบอาหารของประเทศไทย: “สานใจ สานพลังภาคี ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางอาหารและระบบอาหารที่ยั่งยืน” 2 เมษายน 2564 Share on facebook Share on twitter Share on email ตามที่สหประชาชาติได้จัดการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit 2021: UNFSS 2021) โดยจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจากทั่วโลก และการประชุมระดับผู้นำประเทศและนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งหารือและจัดทำนโยบาย แผนงานการปฏิรูประบบอาหารและการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดทำเป็นท่าทีประเทศไทย จึงได้มีการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารประเทศไทย. กล่าวเปิดโดย: นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบรรยายหัวข้อ ‘การประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก’ (UN Food Systems Summit 2021: UNFSS 2021 โดย  ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดย ผศ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ …

ความมั่นคงทางอาหาร Read More »

Scroll to Top