Cover on Action Track Page

การดำเนินการกับ อิ่ม..ดี… ทั้ง 5

กรอบการดำเนินงานของการประชุมสุดยอดระดับผู้นำด้านระบบอาหารโลกเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนให้มีโอกาสแบ่งปันและเรียนรู้เพื่อทำให้เกิดการกระทำและพันธมิตรใหม่ๆ และขยายความคิดริเริ่มที่มีอยู่ กรอบการดำเนินงานจะเป็นไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมาย 5 ของการประชุมสุดยอด ที่สำคัญ กรอบการดำเนินงานจะต้องทำไปด้วยกัน ไม่ใช่แยกจากกันหรือไม่ติดต่อกัน กรอบนี้สร้างขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน และเพื่อให้ได้มาซึ่งทางแก้ไขซึ่งสามารถให้ประโยชน์อย่างมาก

กรอบการดำเนินงานจะถูกเขียนขึ้นโดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญจากคนทั่วโลกในระบบอาหาร พวกเขาจะสำรวจไปด้วยกันว่า จะนำเรื่องสิทธิมนุษยชน การเงิน นวัตกรรม และการสร้างพลังของสตรีและเยาชนมาประมวลเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชุมสุดยอดผู้นำ

actionTrackIcon01

อิ่ม..ดี… ถ้วนหน้า

อิ่มบริบูรณ์ อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ

การเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้ทุกคนได้รับโภชนาการที่ครบถ้วนสมบูรณ์
กรอบการดำเนินงาน 1 นี้จะหยุดยั้งความหิวและการขาดโภชนาการในทุกด้าน ลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทำให้คนทุกคนได้รับอาหารอย่างพอเพียงและมีสุขภาพดี เป้าหมายนี้ต้องการให้คนทุกคนเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัย สามารถหาได้ในปริมาณที่เพียงพอ ความสำเร็จของเป้าหมายนี้คือ การเพิ่มการได้มาของอาหารที่มีโภชนาการ ทำให้เข้าถึงอาหารได้มากขึ้น ลดความไม่เท่าเทียมของการเข้าถึงอาหาร

อิ่ม..ดี… มีสุข

ปรับวิถีการกินให้อิ่มแบบสุขภาพดี ยืนยาว

กรอบการดำเนินงาน 2 จะสร้างความอุปทานของผู้บริโภคต่ออาหารที่ผลิตเพื่อความยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งห่วงโซ่คุณค่าในพื้นที่ ปรับปรุงโภชนาการ และส่งเสริมการนำทรัพยาการอาหารกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่อ่อนแอที่สุด กรอบการดำเนินงานตระหนักดีว่า เราจำเป็นต้องกำจัดวิถีการบริโภคอาหารที่เปล่าประโยชน์ และต้องช่วยการเปลี่ยนถ่ายไปสู่อาหารที่มีโภชนาการซึ่งใช้ทรัพยาการที่น้อยลงในการผลิตและขนย้าย

actionTrackicon02
actionTrackicon03

อิ่ม..ดี… รักษ์โลก

ส่งเสริมการผลิตอาหารให้เพียงพอ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กรอบการดำเนินงาน 3 นี้จะทำให้เกิดการใช้แหล่งทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตและการแจกจ่ายที่เหมาะสม ดังนั้น จะช่วยลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ มลพิษ การใช้น้ำ ดินเสื่อมโทรมและการเกิดก๊าซเรือนกระจก และการทำงานภายใต้กรอบนี้จะมุ่งเป้าไปที่การทำให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นในเรื่องข้อจำกัดและโอกาสของเกษตรกรรายย่อยและวิสาหกิจรายเล็กของห่วงโซ่คุณค่าอาหาร กรอบนี้จะสนับสนุนธรรมาภิบาลของระบบอาหารซึ่งปรับการกระตุ้นการลดความสูญเสียอาหารและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมด้านลบอื่นๆ

อิ่ม..ดี… ทั่วถึง

ส่งเสริมความเป็นอยู่และกระจายความเท่าเทียม

กรอบการดำเนินงาน 4 มีเป้าหมายเพื่อลดความยากจนโดยส่งเสริมการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับทุกคนในห่วงโซ่คุณค่าอาหาร ลดความเสี่ยงของคนยากจนที่สุดของโลก ทำให้เกิดความเป็นผู้ประกอบการ พูดถึงการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรและการแจกจ่ายคุณค่าที่ไม่ยุติธรรม กรอบการดำเนินงานนี้จะปรับปรุงความยืดหยุ่นผ่านทางการปกป้องทางสังคม และ เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบอาหารจะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง

actionTrackicon04
actionTrackicon05

อิ่ม..ดี… ทุกเมื่อ

ปรับตัวให้พร้อมกับทุกวิกฤต เพื่อรับมือต่อสิ่งต่าง ๆ

กรอบการดำเนินการ 5 จะทำให้เกิดการทำงานของระบบอาหารที่ยั่งยืนที่ต่อเนื่องในพื้นที่มีแนวโน้มการเกิดความขัดแย้งและภัยธรรมชาติ กรอบนี้จะส่งเสริมกิจกรรมทั่วโลกเพื่อปกป้องการผลิตอาหารจากผลกระทบของการระบาดของโรค ความมุ่งหมายของกรอบนี้คือ การทำให้แน่ใจว่า ทุกคนภายในระบบอาหารได้รับการเพิ่มพลังในการเตรียมพร้อมเพื่อต้านทานและฟื้นตัวจากความไม่มั่นคง กรอบการดำเนินการ 5 นี้มุ่งช่วยคนในทุกพื้นที่มีส่วนร่วมในระบบอาหารที่มีความมั่นคงทางอาหาร โภชนาการและความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน

Scroll to Top