หุ้นส่วนในการร่วมมือว่าด้วยเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน และส่งเสริมร่วมมือระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

17.1

….

17.2

….

17.3

….

17.4

….

17.5

….

17.a

….

17.b

….

แหล่งที่มา: www.undp.org

ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top