การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

LIFE ON LAND

ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ป้องกันไม่ให้เกิดการกลายสภาพเป็นทะเลทรายหรือสภาวะแห้งแล้ง หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการเสื่อมโทรมของความหลากหลายทางชีวภาพ

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.a

15.b

แหล่งที่มา: www.undp.org

ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top