การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

CLIMATE ACTION

ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.a

13.b

แหล่งที่มา: www.undp.org

ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

Scroll to Top