การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ

RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.a

12.b

แหล่งที่มา: www.undp.org

ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top