การตั้งถิ่นฐานและชุมชนอย่างยั่งยืน

SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.a

11.b

แหล่งที่มา: www.undp.org

ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top