ลดความเหลี่ยมล้ำ

REDUCED INEQUALITIES

ลดความไม่เสมอภาค ทั้งระดับประเทศและระดับสากล

10.1

….

10.2

….

10.3

….

10.4

….

10.5

….

10.a

….

10.b

….

แหล่งที่มา: www.undp.org

ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top