ส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน

INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

9.1

….

9.2

….

9.3

….

9.4

….

9.5

….

9.a

….

9.b

….

แหล่งที่มา: www.undp.org

ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

Scroll to Top