งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ

DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และการมีงานที่สมควรสำหรับทุกคน

8.1

….

8.2

….

8.3

….

8.4

….

8.5

….

8.a

….

8.b

….

แหล่งที่มา: www.undp.org

ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top