เข้าถึงพลังงานสะอาด

AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

สร้างหลักประกันว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่เข้าถึง เชื่อถือได้ และยั่งยืน

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.a

7.b

แหล่งที่มา: www.undp.org

ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top