การมีน้ำสะอาดและสุขอนามัยที่ดี

CLEAN WATER AND SANITATION

สร้างหลักประกันเรื่องการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัย และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

6.1

….

6.2

….

6.3

….

6.4

….

6.5

….

6.a

….

6.b

….

แหล่งที่มา: www.undp.org

ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top