ความเท่าเทียมระหว่างเพศ

GENDER EQUALITY

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ และส่งเสริมผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน

5.1

….

5.2

….

5.3

….

5.4

….

5.5

….

5.a

….

5.b

….

แหล่งที่มา: www.undp.org

ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top