มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี

GOOD HEALTH AND WELL-BEING

สร้างหลักประกันเรื่องสุขภาพ และส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.a

3.b

3.c

3.d

3.e

แหล่งที่มา: www.undp.org

ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top