ขจัดความยากจน

NO POVERTY

ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่

1.1

ขจัดความยากจนทั้งหมด ซึ่ง ในปัจจุบัน วัดจากคนที่มีค่าใช้จ่ายดำรงชีพรายวันต่ำกว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อวัน ภายในปี 2573

1.2

ลดสัดส่วนชาย หญิง และเด็ก ในทุกช่วงวัย ที่อยู่ประสบปัญหาความยากจนในทุกมิติ ตามนิยามของแต่ละประเทศ ให้ลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ภายในปี 2573

1.3

ดำเนินการให้เป็นผลตามระบบและมาตรการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสมของแต่ละประเทศ และให้ครอบคลุมถึงกลุ่มที่ยากจนและเปราะบางภายในปี 2573

1.4

สร้างหลักประกันว่าชายและหญิงทุกคน โดยเฉพาะที่กลุ่มที่ต้องประสบปัญหาความยากจนและเปราะบาง มีสิทธิอย่างเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากร การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน การเป็นเจ้าของและควบคุมเหนือที่ดินและอสังหาในรูปแบบอื่น มรดก ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสม และบริการทางการเงิน ซึ่งรวมถึงระบบการเงินระดับฐานราก (microfinance) ภายในปี 2573

1.5

สร้างภูมิต้านทานให้กับกลุ่มที่ประสบปัญหาความยากจนและกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งลดและป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายในปี 2573

1.a

สร้างหลักประกันว่าจะมีการระดมทรัพยากรอย่างมีนัยสำคัญจากแหล่งที่หลากหลาย รวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือเพื่อการพัฒนา เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และเพื่อการดำเนินงานตามแผนงานและนโยบายเพื่อยุติความยากจนในทุกมิติ

1.b

สร้างกรอบนโยบายที่เหมาะสมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ บนฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนคนยากจน (pro-poor) และคำนึงถึงความละเอียดอ่อนเรื่องเพศ (gender-sensitive) เพื่อจะสนับสนุนการเร่งการลงทุนเพื่อปฏิบัติการขจัดความยากจน

แหล่งที่มา: www.undp.org

ภาษาไทยดัดแปลงจาก: มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.nida.ac.th

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top