ความมั่นคงทางอาหาร

เวทีรับฟังความเห็นต่อระบบอาหารของประเทศไทย:

“สานใจ สานพลังภาคี ว่าด้วยเรื่อง
ความมั่นคงทางอาหารและระบบอาหารที่ยั่งยืน”

2 เมษายน 2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ตามที่สหประชาชาติได้จัดการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UN Food Systems Summit 2021: UNFSS 2021) โดยจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจากทั่วโลก และการประชุมระดับผู้นำประเทศและนายกรัฐมนตรี เพื่อเร่งหารือและจัดทำนโยบาย แผนงานการปฏิรูประบบอาหารและการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดทำเป็นท่าทีประเทศไทย จึงได้มีการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบอาหารประเทศไทย.

กล่าวเปิดโดย:

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์

  • รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การบรรยายหัวข้อ ‘การประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก’ (UN Food Systems Summit 2021: UNFSS 2021 โดย 

ดร.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์

  • ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดย

ผศ.ดร.วีระศักดิ์ พุทธาศรี

  • รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต” โดย

นางสาวทัศนีย์ วีระกันต์

  • คณะทำงานวิชาการประเด็นความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท

  • คณะทำงานวิชาการประเด็นความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

นางสาวปิยาพร อรุณพงษ์

  • คณะทำงานวิชาการประเด็นความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

1.

https://youtu.be/Q7W_z1S8QZ8

2.

https://youtu.be/GKm7A9UXF0Y

3.

https://youtu.be/McgHaqa4w6M

4.

https://youtu.be/iPczadPQPVw

ภาพกิจกรรม
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top